Om SFV

Styrelse | Årsmöte | Stadgar

SFV:s uppgift är att

  • bidra till att minska gapet mellan det vi vill och det vi gör
  • vara en interprofessionell röst

Tillsammans över yrkesgränserna arbetar vi för en hållbar kvalitet i vård och omsorg. Svenskt Forum för Vårdkvalitet (SFV) bildades 1986. Förste ordförande var professor Peter Reizenstein, Karolinska Sjukhuset. Föreningen började som en informell organisation med medlemmar från vården intresserade av kvalitetsfrågor. Föreningens syfte var att informera om och uppmuntra till kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvård. SFV har under åren utvecklats till en oberoende och interprofessionell förening för enskilda medlemmar och organisationer med intresse för kvalitetsfrågor inom vård och omsorg. Föreningens ändamål är att främja kvalitetsutveckling inom vård och omsorg och utveckla internationellt samarbete. SFV vill vara ett forum för dialog kring olika teman inom kvalitetsområdet, sprida kunskap om goda exempel från kvalitetsarbete, erbjuda nätverk som underlättar kontakter mellan medlemmar samt samverka med nordiska, europeiska och internationella föreningar inom kvalitetsområdet.

Styrelse

Arbetande medlemmar i SFV:s styrelse;

SONY DSCMarion Lindh, sfvmlindh@gmail.com Ordförande SFV, leg läkare arbetar som expert, föreläsare och konsult i kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor och har lång ledarerfarenhet bl.a. som chefläkare, klinikchef,primärvårdschef, divisionschef och förvaltningschef. Marion har utvecklat verksamhetsutvecklingsmodeller, metoder för kvalitetkostnader och arbetat såväl nationellt som regionalt med patientssäkerhets- och kvalitetsfrågor. Utöver att ha medverkat i att ta fram SKL:s tre handböcker i patientsäkerhet är Marion medförfattare till boken ”Säker vård” och Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård.
Magna Andreen Sachs 
Ann-Sofie Geschwindt, ann-sofie.geschwindt@lul.seLeg. Sjuksköterska med specialistutbildning intensivvård Arbetar idag som vårdkvalitetsstrateg på regionalnivå. Har tidigare erfarenhet som patientsäkerhetssamordnare sjukhus-/landstingsövergripande och som avdelningschef för intensivvårdsavdelningen på Lasarettet i Enköping. Har varit pilotprojektledare för Infektionsverktyget i landstinget Uppsala Län o ch arbetat i Infektionsverktygets nationella förvaltningsgrupp. Har också erfarenhet av att ha arbetat i genombrottsprojekt som Bättre flyt i opererande verksamheter, VRISS och aktivt arbete med ständiga förbättringar enligt modell Kaizen.
Hans Göransson, hans.goransson@dll.se Leg tandläkare/rådgivare, arbetar på Folktandvården Sörmland ABs huvudkontor med bl a patientsäkerhetsfrågor och vårdrutiner. Aktiv i Folktandvårdens nationella kvalitetsnätverk.
Sara Hed Rann, sara.hed.rann@regiongavleborg.se Legitimerad tandhygienist. Arbetar sedan 17 år på Specialisttandvården och avdelning för parodontologi på Gävle sjukhus. Är aktiv i tandhygienistföreningen och ordförande i Gävleborgs lokalförening.
Helene Janarv
Anna Lundin, HSF Stockholms läns landsting.

Karin Svärdsudd, Capio S:t Görans sjukhus AB 

Årsmöte

Senaste årsmöte den 13 Mars 2018 leddes av chefläkare Margareta Danelius. Protokoll kan rekvireras av medlemmar via sfvmailen@gmail.com

Stadgar

Stadgarna uppdaterades våren 2017 och kan rekvireras av medlemmar via sfvmailen@gmail.com